Certyfikacja systemów jakości

Certyfikacja jest niezwykle popularna we wszystkich gałęziach działalności gospodarczej, takich jak: produkcja żywności, magazynowanie zbóż, przemysł produkujący biopaliwa, rolnictwo, firmy handlowe, przemysł paszowy, a także w różnego rodzaju usługach, np. DDD, utrzymania czystości, higieny, pralni.

Certyfikacja jest procesem mającym na celu weryfikację i potwierdzenie spełnienia przez organizację wymogów określonych w normach. Głównym jej etapem jest audyt certyfikujący, w trakcie którego audytor zewnętrzny dokonuje sprawdzenia całego zakresu działalności przedsiębiorstwa pod kątem spełnienia wymagań. Efektem tych działań jest wydanie certyfikatu.

W celu wydania certyfikatu podmiot wydający certyfikat zapewnia niezależność i bezstronność procesów certyfikacji poprzez spełnianie kryteriów określonych przez normę PN - EN ISO/IEC 17021:2011 "Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania”

Certyfikacji może być poddany system zarządzania firmy, w ramach którego:

  • istnieją obiektywne dowody dokumentujące funkcjonowanie systemu zarządzania,
  • przeprowadzone były audity wewnętrzne wszystkich obszarach systemu zarządzania,
  • dokonano przeglądu systemu zarządzania przez kierownictwo organizacji,
  • istnieją wystarczające dowody na to, że ustalenia dotyczące auditów wewnętrznych i przeglądów systemu zarządzania zostały wdrożone, są skuteczne i będą nadal utrzymywane.

Dlaczego certyfikat ?

Korzyści marketingowe, poprawa wizerunku firmy, zwiększenie motywacji pracowników, potwierdzenie zgodności, wymagania odbiorców produktów lub usług.

szkolenia | wdrożenia | doradztwo | przepisy prawa

  • Audit certyfikacyjny – audit przeprowadzany w celu potwierdzenia zgodności z przyjętymi wymaganiami i udzielenia certyfikacji
  • Audit w nadzorze - audit przeprowadzony w organizacji w okresie ważności certyfikacji w celu uzyskania zaufania, że organizacja nadal spełnia wymagania pomiędzy auditami dla ponownej certyfikacji
  • Audit dla ponownej certyfikacji - audit przeprowadzony w organizacji w celu udzielenia ponownej certyfikacji (odnowienia certyfikacji)

Dane kontaktowe:

Quality Assurance Poland Dane szczegółowe:
Adres siedziby: Żernicka 296 54-510 Wrocław, Polska,
Tel:(+48) 71 733 67 67, Fax:(+48) 71 733 67 08, E-mail: biuro(at)haccp-polska.pl